چرا باید کتاب بخوانیم؟

شاید انگشت شماری از طرفداران کتابخوانی به این سوال فکر کرده باشند. حتی خوانندگان حرفه ای که با کتاب انس گرفته و به لفظ عامیانه خوره ی کتاب هستند نیز ممکن است به این سوال فکر هم نکرده باشند. واقعا چرا باید کتاب بخوانیم؟